Hudba staví chrámy Stanovy spolku

Stanovy spolku

Stanovy spolku Hudba staví chrámy, z. s.

Čl. I

Název a sídlo

Hudba staví chrámy, z. s. (dále jen „spolek“) se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Chmelova 212, PSČ 27801.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je renovace barokního kostela Narození sv. Jana Křtitele v Zeměchách a přilehlých objektů k účelu obnovení kulturního dědictví a využití objektu nejen k bohoslužbám, ale i k rozloučení se zesnulými mimokonfesního vyznání, ke koncertní činnosti a kulturním akcím.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) pořádání koncertů, přednášek, výstav, seminářů aj. kulturních akcí

b) získávání sponzorských darů

c) získávání prostředků z grantů a dotací a darů od fyzických a právnických osob

d) sjednávání smluv na opravy objektu i opravy svépomocí

e) propagace aktivit spolku

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit předsedu spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

 1. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 1. Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) výbor

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí členy výboru spolku a a odvolává je,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f) rozhoduje o zániku spolku.

 1. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 3. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. 7. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Výbor

Výbor je statutárním orgánem spolku.

Výbor má minimálně dva členy – předsedu a místopředsedu spolku

Předseda spolku

 1. Předseda spolku je oprávněn za spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku

nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

 1. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 2. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze

Místopředseda

 1. Místopředseda je 2. statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech a zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.
 2. Místopředseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Místopředseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Účinnost od 20.12. 2017

V Kralupech nad Vltavou dne 20.12. 2017